Všeobecné obchodné podmienky

Autorom a Prevádzkovateľom webstránky www.virtoo.sk (ďalej len Virtoo) je spoločnosť Eureco s.r.o. (ďalej len Prevádzkovateľ). Prevádzkovateľ vytvoril tieto webové stránky v dobrom úmysle, s cieľom sprostredkovať virtuálny tetovací program ako internetovú službu pre svojich návštevníkov.

Používaním ktorejkoľvek časti Virtoo súhlasí každý návštevník s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú preňho záväzné:

Užívateľ Virtoo, ako aj návštevník týchto webových stránok, nesmie:

Ďalšie ustanovenia a povinnosti

  1. Prevádzkovateľ sa zaručuje zabezpečiť plynulý chod poskytovanej služby, s minimalizáciou akýchkoľvek výpadkov a jej okamžitým riešením.
  2. Prevádzkovateľ Virtoo v žiadnom prípade neručí za žiadne škody, ktoré môžu užívateľovi pri používaní webstránok vzniknúť. Užívateľ používa Virtoo na vlastnú zodpovednosť. Virtoo sprostredkúva užívateľovi iba vizualizáciu tetovania a užívateľ berie na svoju plnú zodpovednosť, ako naloží s informáciami a ďalšími vedľajšími produktami súvisiacimi s používaním Virtoo.
  3. Prevádzkovateľ neručí za stratu akýchkoľvek užívateľových dát ani za obsah e-mailov, ktoré užívateľ zašle prostredníctvom Virtoo.
  4. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť obsah Virtoo, vymazávať odkazy a príspevky ak ich uzná za nevhodné, pridávať nové funkcie, ako aj meniť podmienky používania Virtoo.
  5. Uverejňovanie reklamy je vyhradené iba Prevádzkovateľovi Virtoo.

Ukončenie / Obmedzenie prístupu

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia ukončiť prístup užívateľa do Virtoo alebo k službám a pridruženým službám alebo akejkoľvek ich časti a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

Administrácia registračných údajov

Vo Virtoo neexistuje zadávanie registračných údajov. Napriek tomu sa prevádzkovateľ zaväzuje, že akékoľvek osobné údaje užívateľov bude používať iba za účelom poskytovania služieb Virtoo a zasielania informácií o jeho vlastných produktoch, resp. produktoch jeho obchodných partnerov.

Prístupový účet do aplikácie Virtoo, heslo a ich bezpečnosť

Ak si užívateľ vytvorí prístup do aplikácie Virtoo, získa heslo – prístupový kód, ktorý mu umožní vstup do aplikácie. Užívateľ je plne zodpovedný za zachovanie dôvernosti svojho prístupového kódu, ktorý je platný iba pre jeho osobu. Ďalej je plne zodpovedný za akékoľvek a všetky činnosti, ktoré sa objavujú počas jeho užívania aplikácie. Súhlasí, že bude ihneď informovať Prevádzkovateľa o akomkoľvek neoprávnenom použití svojho účtu alebo o akomkoľvek inom porušení bezpečnosti. Prevádzkovateľ nebude zodpovedný za žiadne straty, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku činnosti niekoho iného pomocou prístupového kódu, a to buď s alebo bez užívateľovho vedomia. Užívateľ je však povinný niesť zodpovednosť za straty vzniknuté Prevádzkovateľovi alebo inej strane v dôsledku použitia jeho účtu alebo hesla inou stranou. Ručí za to, že jeho účet nebude používať nikto iný bez jeho súhlasu.

Prístupový účet – jeho ochrana, zrušenie a bezpčenosť

Prístupový účet neobsahuje neukladá žiadne dáta o užívateľovi. Všetky dáta, ako napr. vložené fotografie alebo odoslané e-maily cez prístupový účet zanikajú automaticky, odhlásením užívateľa. Napriek tomu môže užívateľ požiadať Prevádzkovateľa elektronickou cestou požiadať o deaktiváciu prístupového hesla. Po deaktivácii nie je možná opätovná aktivácia účtu a užívateľ musí prejsť celým aktivačným procesom znova od začiatku.

Platobné procesy

Užívateľ Virtoo súhlasí s cenou a trvaním spoplatnených častí služby (t.j. plnej verzie Virtoo) podľa podmienok, o ktorých získa informácie v aktivačnom okienku pri ich aktivácii. Poplatok za plnú verziu je dobrovoľný a aktivuje sa platbou cez SMS, resp. platobnou kartou a bankovým prevodom iba v prípade, že sám zvolí túto možnosť. V prípade otázok ohľadne platby užívateľ môže kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu, resp. telefonicky.

Úprava obchodných podmienok

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky a upozornenia, za akých je služba Virtoo ponúkaná, vrátane, ale nielen poplatkov spojených s užívaním webových stránok, umiestnením upravených obchodných podmienok v rámci Virtoo alebo ich zaslaním e-mailom. Používanie Virtoo užívateľom po tomto oznámení sa považuje za jeho súhlas s týmito zmenami. Užívateľ je zodpovedný za pravidelnú kontrolu obchodných podmienok zverejnených v rámci Virtoo.

Obmedzenie prevádzky systému

Prevádzkovateľ prevádzkuje pravidelnú údržbu systému Virtoo a za týmto účelom je oprávnený prevádzku systému obmedziť, prípadne na určitú dobu celkom vyradiť z prevádzky. Prevádzkovateľ je povinný pravidelné a plánované výluky systému trvajúce viac ako 15 minút oznámiť na internetových stránkach Virtoo aspoň 1 hodinu dopredu.
Takisto je oprávnený obmedziť alebo prerušiť prevádzku systému, a to na čas potrebný k odstráneniu porúch alebo iných závad majúcich vplyv na funkčnosť systému Virtoo.

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie